[Making DVD] Big Bang : G-DRAGON’S COLLECTION Ⅱ [COUP D’ETAT] (3DVD+1Photobook+2flip book +Film) [Making DVD] Big Bang : G-DRAGON’S COLLECTION Ⅱ [COUP D’ETAT] (3DVD+1Photobook+2flip book +Film)

[Making DVD] Big Bang : G-DRAGON’S COLLECTION Ⅱ [COUP D’ETAT] (3DVD+1Photobook+2flip book +Film)

总计
CNY 223.93
318
售销记录
价格
CNY 223.93  
积分
38
发行日
2014-10-16 | GD00013460
预计入库时间
2018-06-05
数量

热门商品

热门商品

[Making DVD] Big Bang : G-DRAGON’S COLLECTION Ⅱ [COUP D’ETAT] (3DVD+1Photobook+2flip book +Film)
[Making DVD] Big Bang : G-DRAGON’S COLLECTION Ⅱ [COUP D’ETAT] (3DVD+1Photobook+2flip book +Film)
[Making DVD] Big Bang : G-DRAGON’S COLLECTION Ⅱ [COUP D’ETAT] (3DVD+1Photobook+2flip book +Film)
  • 商品名: [Making DVD] Big Bang : G-DRAGON’S COLLECTION Ⅱ [COUP D’ETAT] (3DVD+1Photobook+2flip book +Film)
  • 원산지: KOREA
  • 제조/수입:   M2M
  • 법에 의한 인증*허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항: 해당없음.
  • AS 책임자 연락처: Ktown4u, 02-552-9089
[Making DVD] Big Bang : G-DRAGON’S COLLECTION Ⅱ [COUP D’ETAT] (3DVD+1Photobook+2flip book +Film)
Write a review
客户评论 ()